Visjoner & Verdier

Bidra til å endre ”treningskulturer” i våre målgrupper og påvirke ansvarlige myndigheter til å definere krav til en standard for pasientbehandling.

Skal det utvikles nødvendige kunnskaper og ferdigheter bør kontinuiteten på kurs og trening bedres. Det bør kurses/trenes mer og med høy kvalitet. Et fotballag på toppnivå trener individuell ferdigheter og samhandling et sted mellom 10 og 15 timer per uke. Målet med treningen er å vinne fotballkamper. Til sammenligning trener legekontorer og leger i legevakttjenester i gjennomsnitt en gang årlig. Målet for denne gruppen er å begrense skade på pasientens helse og eventuelt redde liv. For å bli trygg på diagnostisering, behandling og samhandling i team  bør det etter vår mening etableres ordninger som gjør det mulig å trene mer enn hva som er tilfelle i dag.

Simcare mener at ambulante team som leverer simulatortrening bør være et alternativ i en strategi for å oppnå definerte mål på kvalitet. Dette vil igjen føre til at hver enkelt pasient langt på veg sikres god behandling.

Simcare tror også at en generell kompetanseheving øker mulighetene for at pasienter i større grad kan diagnostiseres og behandles på ”Beste effektive omsorgsnivå”.

SimCare vil gjennom sine kurskonsept synliggjøre etablert praksis og bidra til å skape debatt om emnet. Vårt pedagogiske verktøy (Sim Man3G) gir oss muligheten å skape en realistisk treningsarena. I tillegg kan alt som sies og gjøres i en scenariotrening loggføres. Loggen inneholder data om kommunikasjon, samhandling og ledelse, samt kvalitet på diagnostisering og behandling. Etter å ha trent et stort antall  helsepersonell i de fleste av landets fylker vet vi nok til å kunne gi vår beskrivelse av standarden på den akuttmedisinske/medisinske beredskapen. Kunnskapene ønsker vi å dele med helsemyndighetene og andre relevante institusjoner for å kunne samarbeide om felles mål for tjenestene. Vi mener at på sikt bør pasientene, uansett hvor de befinner seg i Norge, sikres en definert forvarlig standard på behandlingen.

& Verdier
En grunnleggende verdi i vårt møte med helsepersonell er respekt. Vi tror at mennesker som har valgt å arbeide i helsevesenet er motivert av ønsket om å hjelpe. Vår mangeårige bakgrunn fra arbeid på flere nivåer i helsevesenet gjør at vi kan identifisere oss med helsearbeiderne. Vi vet hvilken belastning det kan være å skulle ta avgjørelser og gjennomføre tiltak som får direkte konsekvenser for pasientens liv og helse. Vi vet at Norske helsearbeidere holder et høyt faglig nivå. Samtidig erfarer vi at det finnes et stort potensial til forbedring.  For å bli bedre må vi være ærlige når det gjelder styrker og svakheter, både på individ og systemnivå.  Vi vil arbeide for å skape en kultur som fremmer styrkene og er åpen om svakhetene, slik at avvik i størst mulig grad kan elimineres.