Pedagogisk metode

”Learning to know by doing and to do by knowing”. (Dewey)

SimCare sitt valg av pedagogisk metode er preget av vår erfaringsbakgrunn. Vi arbeidet i mange år i Intensivavdelinger. Vi så hvordan erfarne leger og sykepleiere utførte akuttmedisinsk behandling i team. Dynamikken og kvaliteten på behandlingen var et resultat av gjentatte tilnærmet like hendelser der det samme teamet stod for behandlingen. I etterkant av hendelsene oppstod diskusjoner om hva som ble foretatt av behandling. Hva som var bra og hva som kunne gjøres bedre.
Øvingsobjektet var pasienter. Realismen i situasjonen og refleksjonen etterpå skapte en god øvingsarena.

Da vi etablerte SimCare hadde vi meninger om hvordan kvaliteten på den akuttmedisinske beredskapen var hos våre målgrupper. For å lære mer om hvordan det virkelig stod til utviklet vi kurskonseptet AMTs. Vi brukte modellen som ble benyttet av de akuttmedisinske teamene på sykehuset. Forskjellen er at vi har byttet ut pasienten med en simulator. Laerdals Sim Man 3G kan, - kombinert med vår erfaring og kompetanse materialisere seg i scenarios som er realistiske. 
Vi mener læringsprosessene vi ser i våre målgrupper beskrives av Dewey og Mead..og visualiseres i Millers pyramide.
 
John Dewey og George Herbert Mead hadde en naturvitenskapelig tilnærming til læring.
Utgangspunktet for Dewey og Mead var:
    •    Den sosiale handlingen er et grunnelement hvor erfaringer gjennom deltaking    og kommunikasjon mellom individer læring blir til, og ideer og erfaringer utveksles.
    •    Erkjennelse av den sosiale handlingen sin. Det betyr å reflektere hvorfor du gjør som du gjør, agere som det bevisste menneske.
    •    Kommunikasjon er en medierende faktor mellom den sosiale samhandlingen og meningsfellesskapet.
    •    Perspektiv - Det å kunne ta et annen sin synsvinkel.
    •    Læring forutsetter sosial handling. Mennesker er handlende vesen.
    •    Læring er en prosess som foregår hele livet, ikke bare som av erfaringer, akkumulering men også som kvalitative sprang på bakgrunn av rekonstruksjon av erfaringer.
    •    Læring er relasjonell, den er knyttet til andre og til ting.
    •    Læring er kontekstuell, det vil si at den foregår i ulike situasjoner på ulike steder og tider.

Dette visualiseres i Millers pyramide
 
 

Alle våre kurs starter med en teoridel – ”vet/kan”. Den tar for seg grunnleggende teorietisk kunnskap innenfor det emnet kurskonseptet omhandler.
Vi fortsetter med ” del øvelser” kombinert med teori – ”vet hvordan”.
Før hovedøvelsen briefes (teori & rammebetingelser) deltakerne før scenariotrening – ”utfører”. Teamet de – briefes – ”vet/kan, vet hvordan”, før det gjennomføres ny scenariotrening – ”gjør”?