Forsterket Førstehjelp

Med bakgrunn i kartlagt risikoforhold, skal alle bedrifter i beredskapsklasse I og II ha organisert en eller flere tilleggstjenester som inngår i et etablert industrivern. Dette er krav og spesifikasjoner gitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO), som igjen er forankret i lov om Sivilforsvar §§41, 41a og 48, samt egenbeskyttelsesforskriften §§ 3 jf.5.

"Ved bedrifter der nød- eller ulykkestilfeller kan medføre at flere alvorlige personskader kan inntreffe samtidig"

www.nso.no

Forsterket førstehjelp /sanitet er en av disse tilleggstjenestene.

Antall innsatspersonell økes etter beredskapsklasse og antall ansatte.

Alt personell i industrivernet skal gjennomføre 12 timer opplæring i forsterket førstehjelp i tillegg til grunnopplæring (Grunnkurs IV-24 timer).

En egen fagansvarlig har i samråd med industrivernleder ansvar for at det gjennomføres opplæring og øvelser etter til enhver tid gjeldende krav fra NSO. Ansvaret innebærer også at nødvendig utstyr er tilgjengelig og at det er i forsvarlig stand.

SimCare planlegger og gjennomfører denne type opplæring i samarbeid med bedriftens ledelse og industrivernleder. Vi sørger for god og relevant teoretisk og praktisk kunnskap. Tilsammen settes kunnskapen i en sammenheng av logisk og gjennomførbar scenarios.

SimCare kan være veileder med hensyn til hjelpemidler som er nødvendig og relevante for riktig innsats hvis ulykke intreffer.

SimCare bruker i tillegg til pasientsimulator også markører ved behov.

Muligheten for  realistiske og engasjerende øvelser ved bruk av pasientsimulator:

  • bruke halvautomatisk hjertestarter
  • re-sertifisering i bruk av dette utstyret
  • simulere store blødninger
  • klem-strøm- og brannskader
  • pasientsimulatoren er trådløs og brukes i forflytningstrening med og uten båre
  • innsatspersonell fører vanlig dialog med "pasienten"
  • pasientsimulatoren puster, har følbare pulser, m.m.

Øvingsmoment:

  • samarbeid mellom andre grupper iindustrivernet, bedriftsledelse og personell i andre tilleggstjenester
  • opprette og organisere samlingsplass
  • kommunikasjon og samarbeid med eksternt innsatspersonell

I tillegg kommer alle øvingsmomentene som inngår i kurset "Industrivernøvelse"

Evaluering gjennomføres etter øvelse.

Rapport følger til bedriften i etterkant.

Kontakt oss